Eko-Air.cz s.r.o.
Roháčova 145/14, 130 00 Praha 3
e-mail: info@eko-air.cz

+420 608 522 664
+420 607 228 566

Systém teplovzdušného vytápění a větrání

Princip moderního a ekonomického systému spočívá v dvouzónovém uspořádání okruhů vzduchotechnických rozvodů v rodinném domě:

 • primární okruh zajišťuje cirkulační teplovzdušné vytápění, zároveň s řízeným podílem čerstvého vzduchu a rekuperací tepla s přívodem podlahovými mřížkami do každé obytné místnosti
 • sekundární okruh zajišťuje zcela oddělené odvětrání sociálních zařízení, kuchyní, případně šaten s rekuperací tepla

Oba okruhy vzduchotechnických rozvodů jsou vyústěny do společné vzduchotechnické jednotky DUPLEX RB, RC, RD vyvinuté a patentované firmou ATREA s.r.o.

Technické řešení a funkce vzduchotechnického systému

 • cirkulační a čerstvý vzduch do obytných místností se standardně rozvádí jednotlivými plochými vzduchovody z pozinkovaného plechu rozměru 200 x 50 mm, uloženými v tepelně - izolační vrstvě podlahy. Vyústění rozvodů přes podlahové vyústky s regulací do místnosti se doporučuje vhodně umístit pod okny pro eliminaci chladu, a proti případnému zastavění nábytkem. Tímto systémem se vylučují akustické přeslechy mezi obytnými místnostmi.
 • cirkulační vzduch z jednotlivých místností se odvádí pod dveřmi bez prahů do předsíně, či chodby, odkud se odsává stěnovou mřížkou pod stropem do svislých vzduchovodů a odvádí zpět k jednotce.
 • v jednotce se cirkulační a čerstvý vzduch filtruje na filtru G4 s účinností až 94 %, ohřívá v teplovodním výměníku a radiálním pomaluběžným ventilátorem (s nastavitelným výkonem) se rozvádí přes tlumiče hluku zpět do obytných místností.
 • v jednotce se do cirkulujícího vzduchu současně přimísí v nastavitelném poměru čerstvý vzduch, který se přivádí z fasády nebo zemního registru přes předfiltr a předehřívá v rekuperačním výměníku s účinností až 90 %.
 • odpadní vzduch ze sociálních zařízení a vodní pára z kuchyní se trvale (případně nárazově) odvádí odsávacími ventily s regulací a potrubními kruhovými rozvody průměru 100 až 160 mm přivádí k jednotce. Tyto rozvody se osazují do stropů nebo podstropních zákrytů. V rekuperačním výměníku se předává teplo čerstvému vzduchu a po ochlazení se odpadní vzduch odvádí menším větracím ventilátorem přes fasádní žaluzie do atmosféry.
 • odsávací digestoře nad sporáky se navrhují jako cirkulační s uhlíkovými filtry pro zachycení pachů, s nastavitelným výkonem 150 až 450 m3/h.
 • regulaci vzduchových výkonů a tím i teplot v jednotlivých místnostech zajišťují ručně uzavíratelné klapky v podlahových vyústkách rozměru 250 x 100 mm
 • zvýšení teploty v koupelnách se řeší instalací topných žebříků s teplovodním nebo elektrickým ohřevem, případně instalací podlahového vytápění (např. topné folie)
 • kompaktní jednotka DUPLEX RD, RC, RB je umístěna zcela libovolně do prostoru šaten, komor nebo příslušenství na stěnu, případně pod strop (pouze jednotky DUPLEX RB).
 • pro nízkoenergetické rodinné domy se zároveň doporučuje dodržet intenzitu prostorového větrání n = 0,3 h-1, která při trvalém provozu zajistí komfortní kvalitu vzduchu v celé budově při dávce cca 25 m3/h čerstvého vzduchu na osobu (Pettenkoferovo kriterium).
 • podlahové ploché vzduchovody se dimenzují na průtok vzduchu max. 80 m3/h (při rychlosti proudění maximálně 2,0 m/s). Při teplotním spádu cirkulujícího vzduchu maximálně 45/20 °C  se pak přivádí do místností každým vzduchovodem topný výkon max. 600 W.
 • pro návrh VZT rozvodů a šachet nutno dodržet ČSN 730872 - ochrana staveb proti šíření požárů VZT zařízeními.